Oferta

Kancelaria Adwokacka Adwokata Macieja Strojnego oferuje kompleksową pomoc prawną dla osób fizycznych, prawnych i instytucji publicznych. Potrzebujący pomocy prawnej mogą się umówić na spotkanie bezpośrednio w biurze kancelarii lub za pomocą spotkania w usłudze Microsoft Teams. Adwokat w zależności od potrzeb i stopnia skomplikowania sprawy może:

 • udzielić porady prawnej
 • sporządzić opinię prawną
 • sporządzić umowę lub czynności w celu jej rozwiązania
 • uczestniczyć w negocjacjach, mediacjach, postępowaniach pozasądowych
 • reprezentować podmiot przed urzędami, organami ścigania, sądami, komornikiem

Wysokość wynagrodzenia zawsze jest ustalana indywidualnie z klientem i związana jest ze stopniem skomplikowania sprawy, czasu poświęconego na pomoc prawną i ilości czynności, jakie zostaną przedsięwzięte.

Adwokat Maciej Strojny świadczy również pomoc prawną z urzędu po uprzednim wyznaczeniu przez Izbę Adwokacką w Łodzi lub przez Sąd. W zakresie zainteresowań i świadczonych usług przez Kancelarię Adwokacką Macieja Strojnego pozostają:

Moja specjalizacja

Obsługa przedsiębiorców


 • doradztwo prawne
 • opiniowanie umów
 • reprezentacja w sądzie
 • windykacja

Sprawy cywilne


 • odszkodowania i zadośćuczynienia
 • sporządzanie i dochodzenie roszczenia z umów
 • postępowanie spadkowe, unieważnienie testamentu i roszczenia o zachowek
 • Prawo autorskie i własność intelektualna
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych

Sprawy rodzinne


 • rozwód i separacja
 • alimenty
 • władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem
 • podział majątku wspólnego
 • ustalenie i zaprzeczenie rodzicielstwa
 • ubezwłasnowolnienie, opieka i kuratela

Sprawy karne i dyscyplinarne


 • karnoskarbowe
 • karne
 • wykroczenia
 • przeciwko nieletnim
 • dyscyplinarna odpowiedzialność zawodowa
 • wykonywania kar

Sprawy rolnicze


 • opiniowanie umów
 • sprawy przed Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz przed Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa
 • obrót nieruchomościami rolnymi
 • spory dotyczące nieruchomości rolnych
 • obsługa spółdzielni rolnych, producentów rolnych, stowarzyszeń rolniczych

Prawo nieruchomości


 • opiniowanie umów
 • zasiedzenie
 • najem i użyczenie
 • podział nieruchomości
 • sprawy o ustalenie lub uregulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu
 • eksmisja
 • ochrona własności i posiadania

Sprawy administracyjne


 • wnioski o wszczęcie lub podjęcie postępowania administracyjnego oraz unieważnienie decyzji administracyjnej lub wznowienie postępowania
 • występowanie o wydanie licencji i zezwoleń administracyjnych
 • reprezentacja przed organami administracyjnymi i przygotowywanie środków odwoławczych
 • przygotowanie skarg i innych nadzwyczajnych środków odwoławczych oraz reprezentacja przed sądami administracyjnymi

Zamówienia publiczne


 • doradztwo prawne dla Zamawiających przy przygotowywaniu zamówienia, badaniu złożonych ofert, sporządzania pism do Wykonawców
 • doradztwo dla Wykonawców w tym weryfikacja warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert oraz postanowień SWZ pod kątem możliwości złożenia oferty
 • sporządzanie wyjaśnień i uzupełnień składanych na wezwanie Zamawiającego
 • doradztwo przy wykonywaniu umów i reprezentacja w sporach sądowych lub przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Izba Odwoławcza


 • przygotowanie odwołania na czynności i zaniechania Zamawiającego lub projektowane postanowienia umowy
 • odpowiedź na wniesione odwołanie, – przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego lub Skarżącego
 • reprezentacja uczestników postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • Skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej

Moja specjalizacja

Obsługa przedsiębiorców


 • doradztwo prawne dla małych i średnich biznesów
 • opiniowanie umów
 • reprezentacja w sądzie
 • windykacje

Sprawy cywilne


 • odszkodowania i zadośćuczynienia
 • sporządzanie i dochodzenie roszczenia z umów
 • postępowanie spadkowe, unieważnienie testamentu i roszczenia o zachowek
 • Prawo autorskie i własność intelektualna
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych

Sprawy rodzinne


 • rozwód i separacja
 • alimenty
 • władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem
 • podział majątku wspólnego
 • ustalenie i zaprzeczenie rodzicielstwa
 • ubezwłasnowolnienie, opieka i kuratela

Sprawy karne i dyscyplinarne


 • karnoskarbowe
 • karne
 • wykroczenia
 • przeciwko nieletnim
 • dyscyplinarna odpowiedzialność zawodowa
 • wykonywania kar

Sprawy rolnicze


 • opiniowanie umów
 • sprawy przed Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz przed Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa
 • obrót nieruchomościami rolnymi
 • spory dotyczące nieruchomości rolnych
 • obsługa spółdzielni rolnych, producentów rolnych, stowarzyszeń rolniczych

Prawo nieruchomości


 • opiniowanie umów
 • zasiedzenie
 • najem i użyczenie
 • podział nieruchomości
 • sprawy o ustalenie lub uregulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu
 • eksmisja
 • ochrona własności i posiadania

Sprawy administracyjne


 • wnioski o wszczęcie lub podjęcie postępowania administracyjnego oraz unieważnienie decyzji administracyjnej lub wznowienie postępowania
 • występowanie o wydanie licencji i zezwoleń administracyjnych
 • reprezentacja przed organami administracyjnymi i przygotowywanie środków odwoławczych
 • przygotowanie skarg i innych nadzwyczajnych środków odwoławczych oraz reprezentacja przed sądami administracyjnymi

Zamówienia publiczne


 • doradztwo prawne dla Zamawiających przy przygotowywaniu zamówienia, badaniu złożonych ofert, sporządzania pism do Wykonawców
 • doradztwo dla Wykonawców w tym weryfikacja warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert oraz postanowień SWZ pod kątem możliwości złożenia oferty
 • sporządzanie wyjaśnień i uzupełnień składanych na wezwanie Zamawiającego
 • doradztwo przy wykonywaniu umów i reprezentacja w sporach sądowych lub przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Izba Odwoławcza


 • przygotowanie odwołania na czynności i zaniechania Zamawiającego lub projektowane postanowienia umowy
 • odpowiedź na wniesione odwołanie, – przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego lub Skarżącego
 • reprezentacja uczestników postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • Skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej

Nie zwlekaj i skontaktuj się ze mną

i zyskaj profesjonalną pomoc prawną